Nejprodávanější produkty

Reklamační řád internetového obchodu Nejzoo.cz

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení


1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě  AV Construct, s.r.o Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01 Veľký Meder.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněno právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací

Zabalený a nepoškozené zboží nám můžete zaslat na adresu: AV Construct, s.r.o, Nám. Bélu Bartóka 500/21, 932 01 Veľký Meder. Spolu se zbožím je třeba přiložit i papír, kde bude napsáno, za jakou velikost / barevnou kombinaci potřebujete zboží vyměnit, tak Vaše kontaktní údaje, pro urychlení reklamace. Po obdržení zboží Vám následně odešleme požadovaný produkt a bude Vám účtována už jen doprava 5,00 €. Všechny reklamace se pro Vás snažíme promptně vyřídit (zákonná lhůta na vyřízení reklamace je nejvíce 30 dní ode dne uplatnění reklamace). V případě uplatnění reklamace nás prosím předem kontaktujte.

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace určena,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc na zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele)
• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území Slovenské republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 01.11.2017 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.